close

A messy Shame: Adult or Not really?

 A Dirty Disgrace: Porn or Not? Essay

1 . A Dirty Shame, Porno u Hindi?

Paano magiging porn material ang isang bagay bist du kinukutya for pinagtatawanan ang nabubulok nang konserbatibo by ipokritong pagtingin ng nalumang henerasyon? Wala namang ibang ginawa ang pelikula kung hindi ganito. Sa pamamagitan ng paglikha ng mga tauhan bist du kumatawan sa iba't ibang sexual fetishes, at sa mga tauhan na tutol naman ebenso, malinaw ang conflict na gustong sabihin: ang lipunan ngayon ay sinisikil ang malayang pagpapahayag ng sekswal na kagustuhan ng indibidwal. Nangyayari ito sa pamamagitan ng pagiging hindi totoo ng lipunan sa kanilang mga sariling sekswal na nais. Ang isang pangkat ng mga tauhan ay kinikilala ang kanilang mga " makamundong” pagnanasa, samantalang ang isang pangkat naman ay tinuturing ito mhh isang sakit. Pinagbabangga ang dalawang pangkat na ito sa magulo at katawa-tawang paraan upang maging ganap na satiriko sa pinupunang ipokritong lipunan. Katawa-tawa rin ang gustong palabasin ng gumawa ng pelikula mhh kailangan pang mabagok ang mga tao upang matauhan sila for kilalanin ang kanilang mga sekswal em nais.

Kung titingnan sa mas malaking perspektibo, hindi lamang tungkol sa malayang sekswalidad ang binabanggit na tunggalian. Tinutukoy din ng pelikula ang no entanto malaking hegemonya ng kung ano ang normal sa hindi normal; kung recto ang ethical at wrong sa marami, at kung hanggang saan ang limitasyon ng mga ito. Babalik ang usapin sa dalawang pangkat, ang pangkat ng kalibugan, in ang pangkat ng kabanalan. Sinasabi ng mga tr?t (mas nakararami) na immoral at may possibly sakit ang mga malilibog (iyong iba ang pananaw sa nakararami). Tunggalian ng pinaniniwalaan, malaki sa maliit, malakas social fear mahina. May well mga tauhang homosekswal noise sa pelikula. Sa pagpasok ng ganitong elemento, kinikilala ng pelikula ang mga marginalized sa lipunan (sa totoo, hindi lamang ang mga homosekswal ang pinalabas na marginalized, kung hindi ang bawat indibidwal na kakaiba ang sekswal em fetish).

Kaya't hindi porn ang pelikulang ito. Ang adult ay...

Bibliography: Brenner, Charles. An fundamental textbook of psychoanalysis. Backyard City, And. Y.: Worldwide Universities Press, 1955.

Elliot, Anthony. Psychoanalytic theory: an introduction. Oxford: Blackwell, 1994.

Wilwayco, Norman. Mondomanila. Automatic Writings.

Internet:

Lye, John. Psychoanalysis and Literary works. http://www.brocku.ca/english/courses/4F70/psychlit.html

Wikipedia. Psychoanalysis.

http://en.wikipedia.org/wiki/Psychoanalysis

 Memory Retention Essay

Memory Retention Essay

Discussion The experiment's benefits have shown the fact that participants experienced no significant difficulty in retaining 6 and 9 number information……….. Measures of doing work memory potential reflect both equally…...

Read
 Bacaltos Coal Mines versus Essay

Bacaltos Coal Mines versus Essay

Bacaltos Coal Mines vs . Court of Is attractive, 245 SCRA 460(1995) Details: Savellon was duly official by the petitioners to enter in the Trip Rental Party…...

Read